Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK TAXISLUŽBY

RAJ-DOLINA s.r.o.

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave,zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke,zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe.

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.rdtaxi.sk

3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčaťou zmluvných práv a povinností účastnikov.

 

Čl. 2

Taxislužba

1. Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb, ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy, uzavretej s taxi službou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

2. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb v zmysel Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

 

Čl. 3

Dopravca

Dopravca je povinny:

1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku

2. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.rdtaxi.sk

3. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxi služby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby

4.Starať sa o bezpečnosť,pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny

5. Označiť každé vozidlo taxislužby obchodným menom dopravcu

6. Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe cestujúcim a tretím osobám.

7. Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca,ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

 

Čl. 4

Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo,ktoré:

a) je podľa výsledkov technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách,

b) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

c) je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne vrátane miesta pre vodiča,

d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,

e) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI

f) je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a neporušenou plombou,

g) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na viditeľnom mieste pre cestujúceho uvedené základné sadzby cestovného,

h) je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa osobitných predpisov

i) je vybavené povinnou výbavou

 

2. Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu ma rozsvietené strešné svietidlo:

a) od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté

b) osobné auto taxislužby,ktoré nevykonáva taxislužbu,má strešné svietidlo zakryté nepriehľadnou prikrývkou,alebo odmontované

c)umožňuje prepravu najmenej 50kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla,alebo ma batožinový priestor,alebo ložný priestor s objemom 375dm3

 

Čl. 5

Výkon taxislužby

1. Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti, alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. Prednostne môže dopravca, alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim, alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávajú cez dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.

2. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť, ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.

3. Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.

4. Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávku z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.

5. Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky a priamo uzatvára zmluvu o preprave s cestujúcim.

6. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia z jednotlivých stanovíšť TAXI. Ak je na stanovišti viac vozidiel taxislužby pripravených na prepravu a objednávka nie je zadávaná z dispečingu taxislužby, cestujúci si môže vybrať (mimo poriadia) ktoréhokoľvek z nich.

7. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom, alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim, možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom, alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

8. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami, alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča, alebo vedenie auta taxislužby.

9. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

10. Cestovnú batožinu, invalidné vozíky, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode, alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča, alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.

11. Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu. 

12.Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

13. Každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás,ktorým je vybavené vozidlo,inak zodpovedá za škodu,ktorá tým dopravcovy vznikne.

14. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,

b) evidenčné číslo vozidla

c) dátum jazdy,

d) štátnu poznávaciu značku vozidla,

e) východiskové a cieľové miesto prepravy,

f) zaplatené cestovné,

g) obchodné meno prepravcu

15. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla,osvedčenie STK a EK

b) kópiu koncesnej listiny

c) ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle

d) preukaz totožnosti vodiča

e) doklady o ciachovaní taxametra ústavom legálnej metrológie

 

Čl.6

Zmluva o preprave osôb

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).

2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:

a) prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii,

kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby

b) vo svojom sídle

c) prostredníctvom dispečingu

pričom prepravná zmluva sa uzatvára na základe ústnej objednávky cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo,že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy ma cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.

4. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. V ods. 14 prepravného poriadku.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok Čl.8 prepravného poriadku.

7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáhateľné súdnou cestou.

 

Čl.7

Odstúpenie od zmluvy o preprave

 1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
 2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť,ak

a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera

b) cestujúci na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby

c) cestujúci inak ohrozuje bezpečnosť vodiča, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodné mení trasu a cieľ prepravy, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

 1. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

 

Čl.8

Odmietnutie prepravy

 1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby

b) vodičovi to neumožňuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody

c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy

d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby

e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby

f) cestujúci má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

 

Čl.9

Nakladanie s nájdenými vecami

 1. Vodič taxislužby je povinný, ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec ponechať v taxíku 24 hodín, po tomto čase je povinný odovzdať vec na Polícií.
 2. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.
 3. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

 

Čl.10

Zodpovednosť

  1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
  2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom

b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby

  1. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukaže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

 

Čl.11

Reklamácie, sťažnosti, škoda

 1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.
 2. Cestujúci je oprávnený reklamovať chyby dopravy nasledovným spôsobom:

a) Doručením reklamácie na mail dopravcu

b) Doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu

 1. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy( úhrada odplaty za prepravu).
 2. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 7 dni, považuje sa za nepodanú.
 3. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
 4. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s nim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§427 až 431)
 5. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.
 6. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
 7. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomné uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dni odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
 8. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Čl.12

Mimoriadna udalosť

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone taxislužby sa považuje:

a) dopravná nehoda vozidla taxislužby, prípadne ak je svedkom dopravnej nehody

b) požiar vozidla

c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby

 1. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou

c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc

d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie

e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu

 1. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne – prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadna udalosť policajnému organu

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti

d) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

 

Čl.13

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
 2. Cestujúci uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.
 3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v Obchodných miestach dopravcu a na internetovej stránke dopravcu www.rdtaxi.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku , je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku . Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmeneným Prepravným poriadkom .
 1. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.

 

V Rajeckých Tepliciach dňa: 11.07.2018

 

 

 

……………………………………………….

podpis dopravcu